Provozní řád

Každý návštěvník vstupuje a pobývá na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí a je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

Provozovatel je oprávněn do Roxy Clubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách klubu.

Provozovatel je oprávněn do klubu nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, kraťasy, montérky a jiné pracovní oblečení obuv apod.

Provozní a návštěvní pokyny

Vstup do objektu/vykázání z objektu:

Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu.

Na vstup do klubu ani na pobyt v klubu není právní nárok, a to ani když je vstup do klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku. Po zaplacení vstupného provozovatel vydá návštěvníkovi vstupenku v podobě papírového náramku. Vstupenka je nepřenosná. Zaplacený vstupní poplatek je nevratný. Návštěvník je kdykoliv během pobytu v klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud se návštěvník odmítá prokázat platnou vstupenkou či předal-li ji jiné osobě, provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z Roxy Clubu.

Zakáže-li provozovatel návštěvníkovi další setrvání v klubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být návštěvník pořadatelem z klubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Z bezpečnostních důvodů je každý návštěvník povinen na vyzvání provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu návštěvníka v klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů provozovatele.

Návštěvníci nesmí do klubu vnášet nebezpečné předměty - zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem. Odmítne-li návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do klubu vpuštěn. Návštěvníci nesmí do klubu vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru. Návštěvníci nesmí do klubu vnášet vlastní občerstvení – nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno.

Šatna

Každé/opětovné využití šatny je zpoplatněno 10 Kč. Na jeden háček maximálně 1 ks oblečení.

Z bezpečnostních důvodů je doporučeno návštěvníkům odložit si bundy a kabáty. Do klubu je přísný zákaz vnášení příručních zavazadel včetně igelitových tašek, batohů, neskladných či objemných předmětů apod., vyjímku tvoří pouze menší dámské kabelky. Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit hosty na uložení věcí do šatny. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.

Věci uložené v šatně, k nimž se návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu až po řádném ukončení akce. Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku či podrobnému popisu vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, po té budou zlikvidovány. Provozovatel neručí za uložené/zapomenuté věci na šatně po zavírací době.

Provozovatel neručí za odložené věci v objektu Roxy Clubu.

Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), případně jiný inventář z Roxy Clubu.

Před vchodem do Roxy Clubu a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkem!

Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do Roxy Clubu je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v Roxy Clubu, nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před klubem.

Provozovatel je oprávněn vykázat z klubu návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky nebo majetek klubu.

Provozovatel je dále oprávněn z klubu vykázat návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž provozovatel zakázal další setrvání v klubu.

Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Provozovatel upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě provozovatel zasáhnout.

Dále je v Roxy Clubu přísně zakázáno:

- manipulovat s otevřeným ohněm
- požívání omamných či toxických prostředků
- vodění zvířat do klubu
- manipulace s volným inventářem
- poškozování vybavení, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
- vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně backstage a stage)
- zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
- manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí
- v celém objektu platí zákaz kouření (vyjímka platí pro Iqos)
- konzumace z vlastních zásob
- manipulovat s otevřeným ohněm, požívání omamných či toxických prostředků

Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Roxy Clubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

Do klubu je umožněn vstup pouze osobám starším 16ti let na základě předložení průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), který má fyzicky u sebe.

Provozovatel si vyhrazuje právo komu bude/nebude umožněn vstup.

Upozorňujeme, že objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do objektu s tímto Provozním řádem. Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s Provozním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny. Děkujeme za jeho respektování.

Provozovatelem Roxy Clubu Třebíč je YASHICA EVENTS a.s., Žďárského 186, Třebíč 674 01, IČ: 07306041.